Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Tandenkliniek, gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24461251.

De Tandenkliniek neemt uw privacy serieus en streeft ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij zullen de gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk behandelen en ons houden aan de wetgeving op het gebied van privacy. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website (detandenkliniek.nl) en de diensten die daarop beschikbaar zijn, laat u sommige gegevens bij ons achter. Dit gebeurt ook wanneer u onze praktijk bezoekt in het kader van een behandelovereenkomst. Deze gegevens kunnen persoonlijke informatie bevatten, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en BSN. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gekoppeld aan een specifiek individu. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks opgeeft of die duidelijk zijn bedoeld om aan ons te worden verstrekt voor verwerking, evenals uw medische gegevens in verband met uw behandeling.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als dit wettelijk is toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren, zoals het abonneren op een nieuwsbrief of het versturen van gevraagde informatie. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens, met name gezondheidsgegevens, op basis van de behandelovereenkomst die u met ons als patiënt hebt gesloten en de daarbij geldende wetgeving, inclusief het beroepsgeheim. In dit verband verwerken wij ook uw gegevens (incl. mobiel telefoonnummer) voor facturering en/of declaratie van de behandelingen die wij uitvoeren, conform de wettelijke regels. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actuele zaken of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging. Gegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen incidenteel betrokken zijn bij het (intern) registreren van data breaches, conform onze wettelijke verplichting. Dit geldt ook voor het registreren en afhandelen van klachten en/of verzoeken van u als patiënt in verband met uw privacyrechten. Het verwerken van persoonsgegevens omvat onder andere het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken wij onder andere om uw medisch dossier bij te houden, afspraken in te plannen, behandelingen uit te voeren, de financiële afhandeling van behandelingen te regelen en de kwaliteit van onze dienstverlening aan u te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van intern statistisch onderzoek, kwaliteitscontrole van de dossiervoering en interne casusbesprekingen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Er zijn echter ook situaties waarbij het verstrekken van uw gegevens zonder uw toestemming noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, zoals bij facturatie via een factoringmaatschappij of via uw zorgverzekeraar, of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Leveranciers/derden

Indien u met onze praktijk een contract afsluit en/of diensten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Die gegevens bewaren wij ten behoeve van huidige en toekomstige leveranties of diensten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij dit wettelijk verplicht is. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Daarnaast houden we rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, hanteren we de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van uw persoons-gegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij hanteren een gelaagde beveiliggingsstrategie: er zijn meerdere beveiligingslagen van toepassing. Hiermee wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze IT-omgeving zo veel mogelijk gewaarborgd. Onze systemen worden 24/7 gemonitord.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u beter van dienst te kunnen zijn, hebben we verwijzingen naar websites van derden op onze websites opgenomen. Wij willen u er echter op wijzen dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden van de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Om onze website te laten werken, maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch opgeslagen of uitgelezen kunnen worden op het apparaat (bijvoorbeeld een computer, tablet of mobiele telefoon) van de bezoeker tijdens het bezoeken van een website, via de webbrowser op het apparaat. Er bestaan verschillende soorten cookies. Volgens de wet mogen we cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Wij maken alleen gebruik van noodzakelijke en functionele cookies en niet van marketing cookies, waarvoor uw toestemming nodig is.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens over te dragen aan u of aan een andere partij, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door via e-mail of telefonisch contact met de praktijk op te nemen. De contactgegevens van De Tandenkliniek vindt u hier: contact. Wij zullen binnen 1 maand op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen eventuele wijzigingen bekendmaken op onze website. Het is daarom aan te raden om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u daarover contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@detandenkliniek.nl.